Vedtægter
 

§ 1

Foreningens navn er Stevns Kunstforening.

Foreningens hjemsted er Stevns Kommune.

Foreningens formål er at styrke interessen for kunst på Stevns, dels ved at være behjælpelig med at anskaffe kunst, såvel til privat som til offentlig eje og bidrage til egnens kunstneriske udsmykning, dels ved at udbrede kendskabet til kunst ved udlodning, udstillinger af såvel foreløbige som af vedvarende karakter samt ved at udgive publikationer.

Det kontingent, foreningens medlemmer indbetaler, skal fortrinsvis anvendes til indkøb af kunstværker til udlodning mellem medlemmerne.

På den årlige udlodningsfest udloddes 2/3 af de indkøbte kunstværker forlods blandt de fremmødte medlemmer, som efterhånden vælger deres gevinst blandt kunstværkerne.

Derefter tilføjes medlemsnumrene på de ikke tilstedeværende medlemmer, og udlodningen af den sidste 1/3 af kunstværkerne fortsætter til alt er udloddet. Gevinster til ikke tilstedeværende medlemmer fordeles ved lodtrækning efter udtrækningsrækkefølge.

Gaver til foreningen i form af kunstværker eller penge til indkøb af kunst kan klausuleres således, at værkerne, der tydeligt skal mærkes, kan ophænges på visse institutioner.

Ved eventuel indretning af mere permanente udstillingslokaler skal disse værker dog kunne loverføres til disse.

§ 2

Ud over enkeltpersoner kan foreninger og offentlige institutioner være medlemmer. Disse har da repræsentationsret ved deres formand, direktør eller lignende.

Ægtefæller til foreningens medlemmer har adgang til møder og arrangementer og kan deltage i generalforsamlinger, dog uden stemmeret/men med taleret.

§ 3

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. april med følgende dagsorden:

1. Valg af 2 stemmetæller og af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger regnskab.

4. Fremlæggelse af budget.

5. Fastsættelse af medlemskontingent.

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 8 om vedtægtsændringer. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme dog udslaget.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er mødt, jf. dog § 9 angående foreningens opløsning.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 8 dages varsel i en lokal avis.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 4

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger det.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler som i § 3 anført.

§ 5

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Stevns Kommune kan udpege et ekstra bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis med 2 eller 3 medlemmer. Første gang afgår 2 ved lodtrækning.

Derudover vælges 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Valg af revisorer gælder for 2 år, således at der hvert år afgår en revisor, første år ved lodtrækning.

§ 6

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går dog fra stiftelsen til den 31. december 1982.

Det reviderede regnskab aflægges på den ordinære generalforsamling af kassereren.

§ 7

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

Ved afhændelse af fast ejendom, pantsætning f fast ejendom og ved optagelse af lån i øvrigt tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§ 8

Vedtægtsændringer kan kun ske på en lovligt indvarslet generalforsamling og kun hvis 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

§ 9

Foreningens opløsning skal ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med maksimalt 14 dages mellemrum, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på første generalforsamling og på anden ved simpelt flertal. Foreningens formue skal stilles til rådighed for en anden kulturel organisation og kan ikke tilfalde foreninges medlemmer eller bestyrelse.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan opløsningen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor tilslutning af ¾ af de fremmødte uanset de fremmødtes antal er tilstrækkeligt.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. november 1981.

Underskrevet af B. Steen Andersen, dirigent, Henning Poulsen, Merete Steen Andersen, Else Hedegård Nielsen, Bent Boye Andersen, Rigmor Petersen, Ulla Brandt og Knud Sondrup.

På generalforsamlingen den 29. marts 2012 blev der vedtaget ændringer, der er indføjet i §§ 2, 3, 5 og 9.

Underskrevet af Stig Andersen, dirigent, Willy Harenberg, formand, Annette Voigt, næstformand, Erik Nielsen og Lily Tang, Kasserere, Ann Nagott, sekretær, Ole Tang, suppleant.

 Ved ekstraordinær generalforsamling afholdt den 15. oktober 2013 er det besluttet at ændre vedtægternes § 5 stk. 1:

Ny § 5 stk. 1.:

Foreningens bestyrelse består af 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis hvert andet år.

Vedtægtsændringerne foretages, idet der ved den seneste ordinære generalforsamling alene var fremmødt 4 medlemmer.

Således vedtaget:

Willy Harenberg, Annette Voigt, Ann Nagott og Hans Jørgen Rasmussen.
Alf Hemmingsen | Brovej 4, Lille Linde, 4652 Hårlev - Danmark | Tlf.: 28498797